Quản lý thành phố AI BOX thông minh

Việc xác định các hiện trường trái pháp luật, vi phạm đô thị bao gồm các hạng mục như môi trường thành phố, trật tự đường phố, quảng cáo tuyên truyền, cơ sở vật chất của thành phố, v.v., đồng thời nhanh chóng hướng dẫn các đơn vị có trách nhiệm tự động chấn chỉnh, tự quản ……

thành phố thông minh

    viVietnamese

    Nhận báo giá miễn phí